Mágia a zaklínadlá

Nezahrávaj sa s tým, čo ti je cudzie,Nepáchaj zlo lebo sa vám to vráťi 1000x
 
PříjemCalendarFAQHledatSeznam uživatelůUživatelské skupinyRegistracePřihlášení

Share | 
 

 Z encykliky pápe�a LEVA XIII. Humanum Genus z roku 1884:

Goto down 
AutorZpráva
Moka
Admin
Admin
avatar

Poèet pøíspìvkù : 175
Join date : 05. 05. 09

PříspěvekPředmět: Z encykliky pápe�a LEVA XIII. Humanum Genus z roku 1884:   Fri Sep 18, 2009 3:29 pm

Z encykliky pápe�a LEVA XIII. Humanum Genus z roku 1884:


�źudské pokolenie sa rozdelilo na dva tábory stojace v ostrom protiklade... Prvý tábor je krážovstvo Bo�ie na zemi, pravá Cirkev Je�i�a Krista... Druhý tábor je krážovstvo Satanovo...

Vybavení
najrozmanitej�ími zbraňami a s vyu�itím najrôznej�ej bojovej taktiky
zrazil sa počas v�etkých tých storočí jeden tábor s druhým, i keď nie
v�dy s rovnakým zápalom a náporom. V dne�nej dobe je v�ak zrejmé, �e
STÚPENCI ZLA SA SPOLČUJÚ V SPRISAHANIE
POD VEDENÍM A ZA PODPORY tzv.

SLOBODOMURÁRSKEHO HNUTIA,ktoré je �IROKO a ĎALEKO rozvetvené...
CHYSTAJÚ SA NA ROZHODUJÚCI BOJ.Títo u� ani nezakrývajú svoje úmysly a s
najväč�ou opová�livos�ou povstávajú proti Bo�iemu Majestátu, svätej
Cirkvi, verejne a otvorene chystajú ZÁHUBU, a to s tým ciežom, aby
ÚPLNE OLÚPILI, keby to bolo mo�né kres�anské národy o dobrodenia
vykúpenia Je�i�om Kristom...�


( SLOBODOMURÁRI ) otvorene vyhlasujú... �e sa... ( má )
Z KOREŇA VYVRÁTI� SAMOTNÉ PÁPE�STVO... s nezmieritežnými prejavmi
nepriatežstva stíhajú čo NAJTVRD�IE V�ETKO KATO� LÍCKE a nedoprajú si
odpočinku skôr, pokiaž neuvidia v TROSKÁCH V�ETKO, ČO RÍMSKI PÁPE�I
USTANOVILI NA POLI NÁBO�ENSKOM...


V SLOBODOMURÁRSKEJ SEKTE sa vyskytli mu�i, ktorí vyhlásili a navrhli, �e sa majú plánovite a umelo nasadi� v�etky páky, aby
DAV vybičoval svoje vá�ne v NIČOM NEOBMEDZENÚ ZLOVÔźU; len týmto
spôsobom bude ÚPLNE V ICH MOCI A POVOźNÝM NÁSTROJOM KU KA�DÉMU
ZLOČINU...


V
tomto zbesilom a ohavnom úsilí sa takmer dá rozpozna� ona nezmieritežná
nenávis� a pomstychti� vos�, ktorou Satan blčí proti Je�i�ovi
Kristovi...


Kie�by v�etci posudzovali strom podža ovocia a poznali semeno a pôvod ziel, ktoré na nás doliehajú, NEBEZPEČIA, ktoré nám HROZIA. Máme dočinenia s nepriatežom prefíkaným a žstivým...�
�Za
takéhoto NALIEHAVÉHO NEBEZPEČENSTVA v dobe tak STRA�NÉHO a tvrdo�ijného
útoče� nia na KRES�ANSTVO, je NA�OU POVINNOS�OU UPOZORNI� NA
NEBEZPEČENSTVO, UKÁZA� NEPRIATEźA a podža svojich mo�ností čeli� ich zámerom a taktike,

ABY NEZAHYNULI TÍ, KTORÝCH SPÁSA NÁM BOLA ZVERENÁ...�

�Zo
v�etkého najskôr je treba SLOBODOMURÁROM strhnú� masku a ukáza� ich
vlastnú tvár... úskoky, aké... pou�ívajú... aké ZVRÁTENÉ názory majú a
ako HANEBNE KONAJÚ...�

�Rímski vežkňazi, na�i predchodcovia, v svojej ustavičnej bdelosti o
spásu kres�anského žudu vežmi rýchlo rozpoznali tohto úhlavného
nepriateža, vynárajúceho sa na denné svetlo z temnôt tajného
sprisahania. Vedeli, kto je a o čo sa usiluje, dokázali takisto myslie�
na budúcnos� a
pohotovo varovali vládcov a národy, aby sa nedali nachyta� taktikou a nástrahami, prichystanými k ich oklamaniu...

"A pekelné brány ju nepremô�u".
Mt 16, 18
PRE
NEROZVÁ�NU źAHKOMYSEźNOS� PRÁVE TÝCH, KTORÍ MALI MA� NAJVÄČ�Í ZÁUJEM NA
TOM, ABY BOLI USTAVIČNE V STREHU... sa v priebehu storočia a pol
SLOBODOMURÁRSKA SEKTA... NEOBYČAJNE ROZ�ÍRILA;


odvahou a les�ou prenikla do V�ETKÝCH odvetví �tátneho �ivota a nadobudla takú moc, �e ako sa zdá, u� �TÁTY takmer OVLÁDA...�

�( SLOBODOMURÁRI ) nehodlajú vybudova� �tát na pevných základoch cností, ale na BEZTREST� NOSTI NERESTÍ...�
�DOSPELO TO TAK ĎALEKO, �E O BUDÚCNOS� JE NUTNÉ MA� VEźKÉ OBAVY...

Ovocie,
ktoré plodí SLOBODOMURÁRSKA SEKTA je SKAZONOSNÉ... jej záujmy vrcholia
( v tom )... OD ZÁKLADU ZNIČI� AKÝKOźVEK PORIADOK NÁBO�ENSKÝ A �TÁTNY,
AKO BOL VYTVORENÝ KRES�ANSKÝMI ZRIADENIAMI, A PODźA SVOJICH IDEÍ
VYTVORI� INÝ...�

Tožko z encykliky pápe�a LEVA XIII. Humanum Genus z roku 1884!


Pápe� PIUS IX., ktorý spravoval najvy��í pastiersky úrad pred pápe�om LEVOM XIII. v dvoch rôznych listoch označuje SLOBODOMURÁRSTVO ako
�SATANOVÚ SYNAGÓGU, ktorá radí svoju armádu do �íkov na odpor Kristovej Cirkvi�, opisuje slobodomurárstvo ako �SYNTÉZU V�ETKÝCH BLUDOV a stretnutí V�ETKÝCH POVSTANÍ ČLOVEKA PROTI BOHU� a ako istý druh �MOBILIZÁCIE V�ETKÝCH SÍL ZLA PROTI SILÁM DOBRA.�

Áno,
SATANOVA SYNAGÓGA sa plazí po CELEJ ZEMI! Je �neviditežná�. Perfektne
organizovaná, nesmierne bohatá a mocná, chamtivá a nenásytná, no
nadov�etko bezbo�ná, žstivá, zákerná, podlá a krutá! Je GÉNIOM ZLA,
MAJSTROM ČIERNEJ MÁGIE a dnes i HIGH�TECH ČARODEJNÍCTVA!Jej
ciež NIE JE LEN DOKONALÁ SVETOVLÁDA � AKO JEDEN HAD OVINÚ�, ZOTROČI�
CELÉ źUDSTVO a pre seba uchváti� celý svet, ale niečo OMNOHO HOR�IE! Čo?


ZAVIES�
CELOSVETOVÝ ANTIKRISTOV �MESIÁ�SKY PORIADOK� A ČO NAJVIAC źUDÍ �SPASI��
� UVRHNÚ� DO VEČNÉHO PEKLA!!! Do rúk svojho pána, kráža a boha zla �
SATANA, toho starého HADA! Zjv 12, 9; a i.Uplynulo u� takmer 100 rokov! odvtedy, čo pápe� sv. PIUS X. vo svojej encyklike upozornil
sv. Katolícku Cirkev a celý svet pred hroziacim nebezpečenstvom! O tom, nakožko treba


SLOBODOMURÁROV STOTO�NI� s ANTIKRISTOM,
napísal toto �okujúce varovanie:

�V�EOBECNÁ ZVRÁTENOS� JE TAK EXTRÉMNA,
�E JE DÔVOD SA OBÁVA�, �E MÁME
DOČINENIA S NÁZNAKOM A ZAČIATKAMI ZLA,
KTORÉ MÁ PRÍS� NA KONCI ČASOV,
A �E SYN SKAZY, O KTOROM HOVORÍ APO�TOL,
U� PRI�IEL NA ZEM.�Tieto slová sú
NANAJVÝ� PRAVDIVÉ!!!

[size=25]ANTIKRIST KONCA ČASOV JE TU!!!
[/size]JE TO

[size=25]SATANOVA SYNAGÓGA
[/size]


PEKELNÝ HAD, KTORÝ OBOPÍNA CELÝ SVET!!!
HźA!
U� � U� SI IDE ZAHRYZNÚ� DO CHVOSTA�!!!
JEHO ČÍSLO JE �
A MÚDRE PANNY TO VEDIA
( Mt 25, 1-13; Zjv 13, 18 a i. )

A pôsobí, �e v�etci,
malí i vežkí, bohatí i chudobní, slobodní aj otroci,
prijímajú na pravú ruku alebo na čelo znak,
a �e nik nemô�e kupova� alebo predáva�, iba ten, kto má znak:
meno �elmy, alebo číslo jej mena��


Zjv 13, 16-18

�Ak sa niekto bude klaňa� �elme a jej obrazu

a príjme znak na svoje čelo alebo na svoju ruku,
aj ten bude pi� z vína BO�IEHO HNEVU, NEZRIEDENÉHO,
naliateho do ča�e jeho hnevu,
A BUDE MUČENÝ OHŇOM A SÍROU�
A DYM ICH MÚK BUDE STÚPA� NA VEKY VEKOV

A NEBUDÚ MA� ODDYCHU VO DNE V NOCI��
Zjv 14, 9-11
POZOR ČLOVEČE,
aby si sa nedal
potiahnu�
na
PEKLO Zjv 14, 9-11 Zjv 13, 16-18

źAVÚ STRANU
Mt 25, 41

�DAJ MI SVOJU PRAVÚ RUKU...�


predchádzajúca kapitola
nasledujúca kapitola obsah


ANTIKRISTOVA
ZMLUVA
SO SATANOM
A ICH
VEźKÁ PEČA�

Vieme, �e� celý svet je v moci Zlého.�
1 Jn 5, 19

Ako vtedy Pána Je�i�a,
�DIABOL ho ( ich ) vzal na vežmi vysoký vrch,
ukázal mu ( im ) v�etky krážovstvá sveta a ich slávu
a vravel mu ( im ):
�Toto v�etko ti ( vám ) dám,
ak padne� ( padnete ) predo mnou
a bude� ( budete ) sa mi klaňa�.�
Mt 4, 8-9
( Mt 16, 26-27 a i. )A oni pred ním DIABLOM, SATANOM, tým starým HADOM padli na kolená, klaňali sa mu a UZAVRELI S NÍM ZMLUVU�

�SLOBODOMURÁRSKA SEKTA DRZO DVÍHA HLAVU a ako sa zdá � pí�e pápe� LEV XIII. v roku 1884 vo svojej encyklike Humanum Genus
nebude vôbec klás� medze svojej tvrdo�ijnosti. V�etci jej straníci sú
spätí akousi NIČOMNOU DOHODOU a spoločnými TAJNÝMI CIEźMI, preukazujú
si vzájomne slu�by a jedni druhých POVZBUDZUJÚ V ODVAHE K PÁCHANIU ZLA.��Nadutos� tvojho srdca �a oklame,
obyvatež skalných trhlín!
Sídli vysoko a hovorí si v srdci:
�Kto�e ma zrúti na zem?�
�Čo sa vyvý�i� ako OROL
a čo si aj medzi HVIEZDY hniezdo
postaví�, ZRÚTIM �A ODTIAź,� hovorí Pán.
Abd 3-4
( Dt 32, 10-11; Ex 19, 3-5 )
Preto�e ste hovorili:
�So smr�ou sme uzavreli zmluvu
a S PEKLOM SME SPRAVILI DOHODU,
keď sa privalí bič �žahavý,


nezasiahne nás, lebo sme si LO� UROBILI ÚTOČI��OM A ZAKRÝVAME SA KLAMOM.�

Preto
takto hovorí Pán Jahve: �� Va�a zmluva so smr�ou bude zru�ená a VA�A
DOHODA S PEK- LOM NEOBSTOJÍ, KEĎ SA PRIVALÍ BIČ �źAHAVÝ, TEN VÁS
ROZDRV��


Iz 28, 15-16; 18


Hža, toto je jedna z dvoch strán JEDNODOLÁROVEJ BANKOVKY USA! Druhej strane, na ktorej sa,
okrem iného, nachádza i
prvý americký prezident � SLOBODOMURÁR � George WASHINGTON sa
nebudeme venova�. Av�ak tejto sa prizrieme zblízka!


OROL A NEDOKONČENÁ PYRAMÍDA S OKOM V TROJUHOLNÍKU, ktoré na jednodolárovej
bankovke vidíme, je
KOMPLETNÁ �TÁTNA PEČA� USA. I keď obe strany americkej �tátnej pečate
boli dokončené u� v roku 1782, na verejnosti bola dlhú dobu známa len jedna strana � S ORLOM, ktorá
sa stala i �TÁTNYM ZNAKOM USA.


A teraz sa pozrime na druhú, menej známu stranu �tátnej pečate USA, na PYRAMÍDU, konkrétne na jej spodnú čas�, kde je rímskymi číslicami vypísaný rok 1776 ( MDCCLXXVI ).
Okrem toho, �e je to jedna strana
�tátnej pečate USA, je tie� PEČA�OU TAJNÉHO RÁDU ILUMINÁTOV �OSVIETENÝCH� ( LUCIFEROM SVETLONOSOM ), ktorí si u� od samého počiatku zvolili za svoje heslo, program a plán - latinský nápis pod pyramídou "NOVUS ORDO SECLORUM" "NOVÝ PORIADOK VEKOV" ! ILUMINÁTOV zalo�il 1. mája ( ! ) 1776 ( ! ) Adam WEISHAUPT. ILUMINÁTI čoskoro po svojom zalo�ení OVLÁDLI
CELÉ SLOBODOMURÁRSKE HNUTIE a PREVZALI NAD NÍM MOC!


�IARIACE OKO V TROJUHOLNÍKU ( v kres�anstve symbol Najsvätej�ej Trojice! ) nad nedokon- čenou CELOSVETOVOU PYRAMÍDOU, ktorú SLOBODOMURÁRI usilovne stavajú, nazval


zakladatež ILUMINÁTOV


Adam WEISHAUPT ( 1748 - 1830 )


�SATANOVÝM OKOM�!

Pod
dohžadom SATANA SLOBODOMURÁRI NAPLÁNOVALI, ROZ-PÚTALI, FINANCOVALI,
atď. také dejinné udalosti ako napr. FRAN-CÚZSKU REVOLÚCIU V ROKU 1789,
BOź�EVICKÚ REVOLÚCIU V RUSKU V ROKU 1917 a pod., VRÁTANE PRVEJ A DRUHEJ
SVETOVEJ VOJNY! ICH DIABOLSKÝ PLÁN SA ZAVR�UJE...!


Ale vrá�me sa spä�. Ako u� bolo povedané, druhá strana �tátnej pečate USA s vyobrazením pyramídy,
ktorá sa pou�ívala len zriedka, sa na verejnosti dlhú dobu neobjavovala.
A� náhle, v roku 1935, sa obe
strany �tátnej pečate objavili pred očami celého sveta na jednodolárovej bankovke USA. Stalo sa tak z
rozhodnutia a nariadenia amerického prezidenta Franklina D. ROOSEVELTA � SLOBODOMURÁRA
33-ho najvy��ieho stupňa ( po ktorom nasledoval ďal�í americký SLOBODOMURÁRSKY prezident,
takisto 33-ho najvy��ieho stupňa � Harry S. TRUMAN )!Od
tejto udalosti z roku 1935, kedy americký prezident Franklin D.
ROOSEVELT dal do obehu po celom svete vynovenú jednodolárovú bankovku
USA, uplynulo u� viac-menej 70 rokov.
Za ten čas sa USA stali (
s pomocou a pod vedením koho? ) NAJMOCNEJ�OU, JEDINOU GLOBÁLNOU
SUPERVEźMOCOU, CELOSVETOVÝM PÁNOM A POLICAJTOM, ktorý si na zemi ROBÍ,
ČO CHCE, �MESIÁ�OM�, ktorý svojimi �MIEROVÝMI� VOJENSKÝMI AKCIAMI
�OSLOBODZUJE� A �ZACHRAŇUJE�
CELÝ SVET Z MOCI Zlého...!!!


A čo sa stalo za tých sedem desa�ročí s americkou jednodolárovou bankovkou? Dotkli sa jej miliardy
žudských rúk bez toho, aby cítili
stra�nú pážavu večného pekelného ohňa, ktorý v sebe ukrýva, hžadeli
na ňu miliardy žudských očí bez toho, aby videli
desivé tajomstvo, ktoré v sebe tají! Dodatok �IN GOD
WE TRUST� "V BOHU POKLADÁME NÁDEJ" z roku 1957 toto desivé tajomstvo e�te viac ukryl!
Albert Pike 1809 - 1891

Vežký americký slobodomurár 33. najvy��ieho stupňa Albert Pike napísal:


"Slobodomurárstvo
uchováva svoje tajomstvá pred v�etkými, okrem Adeptov, Mudrcov a
Vyvolených; pou�íva FALO�NÉ vysvetlenie svojich symbolov, aby zmiatlo
tých, ktorí si zaslú�ia, aby boli zmätení."Pápe� Lev XIII vo svojej protislobodomurárskej encyklike Humanum Genus zasa napísal:


"Je
treba slobodomurárom strhnú� masku a ukáza� ich vlastnú tvár... úskoky,
aké... pou�ívajú... aké ZVRÁTENÉ názory majú a ako HANEBNE KONAJÚ."
Návrat nahoru Goto down
Zobrazit informace o autorovi http://kuzelna-zona.forumczech.com
 
Z encykliky pápe�a LEVA XIII. Humanum Genus z roku 1884:
Návrat nahoru 
Strana 1 z 1

Povolení tohoto fóra:Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru
Mágia a zaklínadlá :: článki-
Přejdi na: